زمينه‌های گذار به نظام تک حزبی در روسيه شوروی ١٩٢١- ١٩١٧

موضوع اين کتاب چگونگی شکل‌گيری نظام تک‌حزبی در روسيه شوروی پس از پيروزی انقلاب اکتبر است. نويسنده در اين کتاب به بررسی سياست حزب بلشويک در نخستين ماه‌ها و سال‌های پس از پيروزی انقلاب در روسيه شوروی می‌پردازد و چگونگی سرکوب نيروهای اپوزيسيون، توقيف مطبوعات … ادامه مطلبزمينه‌های گذار به نظام تک حزبی در روسيه شوروی ١٩٢١- ١٩١٧

سال‌های گم شده، از انقلاب اکتبر تا مرگ لنين ١٩٢٤-١٩١٧

موضوع این کتاب بررسی سیاستهای حزب بلشویک پس از پیروزی انقلاب اکتبر تا مرگ لنین است. چگونگی سرکوب اپوزیسیون، توقیف مطبوعات، انحلال مجلس مؤسسان به فرمان لنین و سرانجام ممنوعیت احزاب غیربلشویک مباحث فصل اول کتاب هستند. فصلهای بعدی به چگونگی رشد بحران در شوروی … ادامه مطلبسال‌های گم شده، از انقلاب اکتبر تا مرگ لنين ١٩٢٤-١٩١٧

جنبش دانشجویی. کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) جلد اول و دوم

کتاب جنبش دانشجویی، تاريخ کنفدراسيون جهانی، بررسی فراز و نشيب‌ جنبش دانشجويی ايران در خارج از کشور است. این جنبش از همان آغاز تا آستانه‌ سقوط نظام سلطنتی در ايران، تاثیر مهمی بر مبارزه دانشجويان ايرانی و نيروهای مخالف حکومت بارژيم شاه داشته است. نخستين … ادامه مطلبجنبش دانشجویی. کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) جلد اول و دوم

نگاهی از درون به جنبش چپ ايران | گفت‌وگو با مهدی خانبابا تهرانی

موضوع اين کتاب بررسی گوشه‌هايی از تاريخ جنبش چپ در ايران است که در گفت‌وگو با يکی از رهبران اين جنبش تنظيم شده است. تهرانی در جوانی به عضويت حزب توده ايران درآمد و پس از کودتای ٢٨مرداد ١٣٣٢ برای تحصيل به آلمان رفت. او … ادامه مطلبنگاهی از درون به جنبش چپ ايران | گفت‌وگو با مهدی خانبابا تهرانی

نگاهی از درون به جنبش چپ ايران | گفت‌وگو با ايرج کشکولی

موضوع اين کتاب بررسی گوشه‌هايی از تاريخ جنبش چپ در ايران است که در گفت‌وگوی نويسنده با يکی از رهبران اين جنبش تنظيم شده است. کشکولی در جوانی به اروپا آمد و به دنبال گرايش به افکار چپ‌گرايانه به سازمان انقلابی حزب توده ايران پيوست … ادامه مطلبنگاهی از درون به جنبش چپ ايران | گفت‌وگو با ايرج کشکولی

نگاهی از درون به جنبش چپ ايران | گفت‌وگو با کورش لاشايی

اين کتاب سومين دفتر از گفت‌وگوهای نويسنده با رهبران سازمان انقلابی حزب توده ايران در خارج از کشور است. آنچه پيش از اين منتشر شده است، حاصل گفت‌وگوهای حميد شوکت با مهدی خانبابا تهرانی و ايرج کشکولی است. کورش لاشایی فعاليت‌های سياسی خود را در ايران … ادامه مطلبنگاهی از درون به جنبش چپ ايران | گفت‌وگو با کورش لاشايی

نگاهی از درون به جنبش چپ ايران | گفتگو با محسن رضوانی

اين کتاب آخرين دفتر از گفت‌وگوهای حميد شوکت با هبران سازمان انقلابی حزب توده ايران در خارج از کشور است. آنچه پيش از اين انتشار يافته، حاصل گفت‌وگوهای او با مهدی خانبابا تهرانی، ايرج کشکولی و کورش لاشايی است. محسن رضوانی سال ١٣١٦ در کرمانشاه … ادامه مطلبنگاهی از درون به جنبش چپ ايران | گفتگو با محسن رضوانی

در تيررس حادثه، زندگی سياسی قوام السلطنه

   احمد قوام السلطنه از شخصيت‌های برجسته تاريخ ايران است. نقش او در به امضاء‌ رساندن فرمان مشروطيت و نظامنامه‌ی انتخابات؛ دخالتش در خلع سلاح مجاهدان در ماجرای پارک اتابک؛ مقابله اش با ناآرامی های خراسان و گيلان؛ نگاهش به نقش و اهميت روزافزون آمريکا؛ … ادامه مطلبدر تيررس حادثه، زندگی سياسی قوام السلطنه