حمید شوکت

مورخ

نخستين کتاب حمید شوکت زمينه‌های گذار به نظام تک‌حزبی در روسيه شوروی نام داشت. انگیزۀ او برای نوشتن این کتاب، ریشه‌يابی ساختار و باورهای تئوریک سوسياليسم روسی بود که بر انديشه و کردار چپ سنتی در ايران تأثيری انکارناپذیر گذاشته است. کتاب ديگر او که چند سال بعد با عنوان سال‌های گم‌شده، از انقلاب اکتبر تا مرگ لنين منتشر شد، به روند شکل‌گيری سیاست‌های انحصارطلبانه در حزب کمونیست شوروی پرداخته است. چاپ سوم این کتاب در ویراست جدید سال‌های گم‌شده: لنین و تجربه انقلاب اکتبر نام دارد که پاییز ۱۳۹۹ توسط نشر اختران در تهران منتشر شده است. شوکت در بررسی تاریخ جنبش چپ ایران با چهار تن از رهبران سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور به گفت‌وگو پرداخت که حاصل آن چهار کتاب بود. گزینش این روش برای بازگویی رویدادهای تاریخی و سنجش آن‌ها، مستلزم بیانی ویژه و شکلی نوین بود که او برای نخستین بار آن را در شیوۀ تاریخ‌نگاری ایران به کار بست. این گفت‌وگوها که سی‌ و ‌پنج سال پیش با انتشار کتابی با عنوان نگاهی از درون به جنبش چپ ایران آغاز شد، به بازگویی و بررسی گوشه‌هایی از تاریخ جنبش چپ ایران از زبان رهبران آن می‌پردازد و تصویری از آرمان و توهمی را آشکار می‌کند که سرنوشت شماری از کوشندگان این جنبش را رقم زد. مجموعۀ چهار جلدی نگاهی از درون به جنبش چپ ایران با ویراست جدید در پاییز ۱۴۰۰ توسط نشر اختران در تهران تجدید چاپ شده است. شوکت کتابی نیز دربارۀ کنفدراسیون دانشجویان ایرانی نوشته است. این کتاب تاریخ جنبش دانشجویی ایران در خارج از کشور از سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تا آستانۀ انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ایران است. چاپ پنجم این کتاب را نشر نامک سال ۱۳۹۵ در تهران منتشر کرده است. کتاب دیگر حمید شوکت در تیررس حادثه: زندگی سیاسی قوام‌السلطنه نام دارد که یک بار در آلمان و چهار بار در ایران به چاپ رسیده است. آخرین چاپ این کتاب با ویراست جدید تابستان ۱۳۹۹ توسط نشر اختران در تهران منتشر شده است. ترجمه انگلیسی کتاب در تیررس حادثه، پاییز ۲۰۲۰ توسط انتشارات ایبکس در آمریکا منتشر شد. پرواز در ظلمت: زندگی سیاسی شاپور بختیار نام کتاب دیگری از شوکت است که انتشارات فروغ چاپ دوم آن را در تابستان ۱۳۹۵ منتشر کرده است. آخرین چاپ این کتاب با ویراست جدید در پاییز ۱۴۰۰ توسط نشر اختران در تهران منتشر شده است. ترجمه انگلیسی کتاب پرواز در ظلمت: زندگانی سیاسی شاپور بختیار، تابستان ۲۰۱۹ توسط انتشارات ایبکس در آمریکا انتشار یافت. دلدادگی و عصیان: نامه‌های احمد قاسمی عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران به همسرش اعظم صارمی کتاب دیگری است که به کوشش شوکت تابستان ۱۳۹۸ توسط نشر اختران در تهران منتشر شده است. کتاب دیگر شوکت میعاد در دوزخ: زندگی سیاسی خلیل ملکی نام دارد. این کتاب پاییز ۱۳۹۹ توسط نشر اختران در ایران و انتشارات فروغ در آلمان انتشار یافت. دستنوشته‌های احمد قاسمی: اسنادی از کمیته مرکزی حزب توده ایران آخرین کتابی است که به کوشش حمید شوکت در بهار ۲۰۲۳ توسط انتشارات فروغ در آلمان منتشر شده است. حمید شوکت عضو پیشین سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا و کنفدراسیون جهانی و از بنیانگذاران جبهه دمکراتیک ملی در برلین زندگی می‌کند

آخرین کتاب‌های حمید شوکت

شاپور بختیار