سال‌های گم شده، از انقلاب اکتبر تا مرگ لنين ١٩٢٤-١٩١٧

موضوع این کتاب بررسی سیاستهای حزب بلشویک پس از پیروزی انقلاب اکتبر تا مرگ لنین است. چگونگی سرکوب اپوزیسیون، توقیف مطبوعات، انحلال مجلس مؤسسان به فرمان لنین و سرانجام ممنوعیت احزاب غیربلشویک مباحث فصل اول کتاب هستند. فصلهای بعدی به چگونگی رشد بحران در شوروی و گسترش جنگ داخلی، سیاستهای اقتصادی حزب بلشویک در مقابله با نارضایتی مردم و پیامدهای قیام ملوانان کرونشتاد، اختلاف نظر پیرامون سیاست حزب در مسئلهی سندیکاها و مصوبات کنگرهی دهم و ممنوعیت اپوزیسیون در درون حزب بلشویک میپردازد. فصلهای پایانی کتاب به چگونگی شکلگیری و تکوین نبرد قدرت در درون حزب و قدرت گرفتن استالین در سازمانهای حزبی و مسئلهی جانشینی لنین اختصاص دارد. در این کتاب پیوستگی میان نظرات لنین و استالین موردِ بحث قرار گرفته و نشانگر آن است که چگونه در آخرین سالهای زندگی لنین، زمینههای اصلی کسب قدرت از توسط استالین فراهم شده بود. سالهای گمشده که چگونگی گذار از رؤیای لنینیسم به کابوس استالینیسم را ترسیم می کند، نخستین بار تابستان ۱۳۷۰ توسط نشر بازتاب در آلمان منتشر شد و سپس با عنوان سالهای گمشده: از انحصارطلبی انقلابی تا سرکوب دولتی توسط نشر اختران در ایران به چاپ رسید. چاپ سوم این کتاب که تداوم میان تئوری لنینی و پراتیک استالینی را مدنظر دارد، سالهای گمشده: لنین و تجربه انقلاب اکتبر نام دارد و تابستان ۱۳۹۹ توسط نشر اختران در تهران منتشر شده است.