سال‌های گم شده، از انقلاب اکتبر تا مرگ لنین ١٩٢۴-١٩١٧

موضوع این کتاب بررسی سیاست‌های حزب بلشویک پس از پیروزی انقلاب اکتبر تا مرگ لنین است. چگونگی سرکوب اپوزیسیون، توقیف مطبوعات، انحلال مجلس مؤسسان به فرمان لنین و سرانجام ممنوعیت احزاب غیربلشویک مباحث فصل اول کتاب هستند. فصل‌های بعدی به چگونگی رشد بحران در شوروی و گسترش جنگ داخلی، سیاست‌های اقتصادی حزب بلشویک در مقابله با نارضایی مردم و پیامدهای قیام ملوانان کرونشتاد، اختلاف نظر پیرامون سیاست حزب در مسئله‌ی سندیکاها و مصوبات کنگره‌ی دهم و ممنوعیت اپوزیسیون در درون حزب بلشویک می‌پردازد. فصل‌های پایانی کتاب به چگونگی شکل‌گیری و تکوین نبرد قدرت در درون حزب و قدرت گرفتن استالین در سازمان‌های حزبی و مسئله‌ی جانشینی لنین اختصاص دارد. در این کتاب پیوستگی میان نظرات لنین و استالین موردبحث قرار گرفته و نشانگر آن است که چگونه در آخرین سال‌های زندگی لنین، همه زمینه‌های اصلی شکل‌گیری و کسب قدرت از جانب استالین فراهم شده بود. این کتاب تداوم میان تئوری لنینی و پراتیک استالینی را مدنظر دارد و چگونگی گذار از رؤیای لنینیسم به کابوس استالینیسم را ترسیم می کند و تحت عنوان (سال‌های گمشده، از انحصارطلبی انقلابی تا سرکوب دولتی) توسط نشر اختران در ٢٠٠ صفحه در تهران تجدید چاپ شده است.