زمینه‌های گذار به نظام تک حزبی در روسیه شوروی ١٩٢١- ١٩١٧

موضوع این کتاب چگونگی شکل‌گیری نظام تک‌حزبی در روسیه شوروی پس از پیروزی انقلاب اکتبر است. نویسنده در این کتاب به بررسی سیاست حزب بلشویک در نخستین ماه‌ها و سال‌های پس از پیروزی انقلاب در روسیه شوروی می‌پردازد و چگونگی سرکوب نیروهای اپوزیسیون، توقیف مطبوعات و ممنوعیت احزاب سیاسی در روسیه را مورد مطالعه قرار می‌دهد. انحلال مجلس مؤسسان، سرکوب قیام کرونشتاد، اختلاف نظر پیرامون سیاست حزب درباره سندیکای کارگری و مسئله‌ی ممنوعیت فراکسیون‌ها در درون حزب و سرانجام نبرد قدرت در رهبری حزب بلشویک، موضوع‌های دیگر کتاب هستند، این کتاب در ٢٠٠ صفحه تنظیم شده و توسط نشر بازتاب در آلمان به چاپ رسیده است.