نگاهی از درون به جنبش چپ ايران | گفت‌وگو با ايرج کشکولی

موضوع اين کتاب بررسی گوشه‌هايی از تاريخ جنبش چپ در ايران است که در گفت‌وگوی نويسنده با يکی از رهبران اين جنبش تنظيم شده است. کشکولی در جوانی به اروپا آمد و به دنبال گرايش به افکار چپ‌گرايانه به سازمان انقلابی حزب توده ايران پيوست و برای فراگرفتن آموزش‌های نظامی به کوبا رفت. او در بازگشت از کوبا، مخفيانه به ايران رفت و در جريان مبارزه‌ی مسلحانه‌ای که به رهبری بهمن قشقايی در منطقه فارس جريان داشت، شرکت کرد. کشکولی پس از شکست اين شورش به اروپا بازگشت و پس از چندی برای فراگرفتن آموزش‌های سياسی و نظامی به جمهوری توده‌ای چين سفر کرد. او در بازگشت از چين در سال‌ها ١٩٦٧ به کردستان ايران رفت و در مبارزه‌ی مسلحانه‌ای که در آن‌جا برضد رژيم شاه جريان داشت، شرکت نمود. او با پيروزی انقلاب بهمن ١٣٥٧ به ايران بازگشت و در تشکيل حزب رنجبران شرکت کرد و در رهبری آن قرار گرفت. کشکولی به دنبال ممنوعيت اين حزب به ميان ايل قشقايی رفت و به سازماندهی مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی پرداخت. او به دنبال اين اقدام به کردستان رفت و پس از شکست مبارزه‌ی مسلحانه‌ای که در کردستان برضد جمهوری اسلامی جريان داشت به کردستان عراق گريخت و به جنگ و گريز با نيروهای جمهوری اسلامی ادامه داد. کشکولی مدتی نيز در بغداد به سر برد و با سازمان جاسوسی عراق وارد مذاکره شد. فراز و نشيب‌های زندگی کشکولی، تصويری از تاريخ جنبش چپ در ايران و آيينه‌ای از آرمان و توهمی است که سرنوشت نسلی از کوشندگان اين جنبش را رقم زده است. اين کتاب در ايران در ٤١٢ صفحه تنظيم شده و توسط نشر اختران در تهران تجديد چاپ شده است.