جنبش دانشجویی. کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) جلد اول و دوم

کتاب جنبش دانشجویی، تاریخ کنفدراسیون جهانی، بررسی فراز و نشیب‌ جنبش دانشجویی ایران در خارج از کشور است. این جنبش از همان آغاز تا آستانه‌ سقوط نظام سلطنتی در ایران، تاثیر مهمی بر مبارزه دانشجویان ایرانی و نیروهای مخالف حکومت بارژیم شاه داشته است.

نخستین فصل کتاب به چگونگی فعالیت‌های دانشجویان ایرانی در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی اختصاص دارد. فصل‌های بعدی به تشکیل سازمان‌های دانشجویی در اروپا و آمریکا می‌پردازد و تاثیر انقلاب کوبا و الجزایر و سپس جنگ ویتنام را بر سیاست سازمان‌های دانشجویی مورد مطالعه قرار می‌دهد. شکل‌گیری جنبش جهانی دانشجویی در دهه ١٩۶٠ میلادی و نقش سازمان‌های سیاسی، نیروهای ملی، مذهبی و به ویژه گرایش‌های چپ در جنبش دانشجویان ایرانی، موضوع های ‌های دیگر این کتاب هستند. فصل پایانی کتاب به رویدادهایی که سرانجام به انشعاب و از هم‌پاشیدگی کنفدراسیون دانشجویی انجامید، اختصاص دارد. کتاب با ثبت گزارش و مصوبات کنگره‌های کنفدراسیون، خواننده را با دیدگاهها و تحولاتی که در تدوین مشی سیاسی جنبش دانشجویی نقش داشته‌اند، آشنا می‌سازد. تحولاتی که بر آرا و اندیشه آن شکل بخشیده‌اند و تصویری همه جانبه از روند آغاز، رشد و فروپاشی کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی به دست می‌دهند. این کتاب نخستین بار در سال 1370 توسط انتشارات بازتاب در دو جلد در آلمان انتشار یافت. چاپ پنجم کتاب کنفدراسیون جهانی با ویراست جدید در اردیبهشت سال 1392 در یک جلد (جلد اول و دوم) توسط نشر نامک در تهران به چاپ رسیده است.