سال‌های گم شده، از انقلاب اکتبر تا مرگ لنين ١٩٢٤-١٩١٧

موضوع اين کتاب بررسی سياست‌های حزب بلشويک پس از پیروزی انقلاب اکتبر تا مرگ لنين است. چگونگی سرکوب اپوزيسيون، توقيف مطبوعات، انحلال مجلس مؤسسان به فرمان لنين و سرانجام ممنوعيت احزاب غيربلشويک مباحث فصل اول کتاب هستند. فصل‌های بعدی به چگونگی رشد بحران در شوروی و گسترش جنگ داخلی، سياست‌های اقتصادی حزب بلشويک در مقابله با نارضايی مردم و پيامدهای قيام ملوانان کرونشتاد، اختلاف نظر پيرامون سياست حزب در مسئله‌ی سنديکاها و مصوبات کنگره‌ی دهم و ممنوعيت اپوزيسيون در درون حزب بلشويک می‌پردازد. فصل‌های پايانی کتاب به چگونگی شکل‌گيری و تکوين نبرد قدرت در درون حزب و قدرت گرفتن استالين در سازمان‌های حزبی و مسئله‌ی جانشينی لنين اختصاص دارد. در اين کتاب پيوستگی ميان نظرات لنين و استالين موردبحث قرار گرفته و نشانگر آن است که چگونه در آخرين سال‌های زندگی لنين، همه زمينه‌های اصلی شکل‌گيری و کسب قدرت از جانب استالين فراهم شده بود. اين کتاب تداوم ميان تئوری لنينی و پراتيک استالينی را مدنظر دارد و چگونگی گذار از رؤيای لنينيسم به کابوس استالينيسم را ترسيم می کند و تحت عنوان (سال‌های گمشده، از انحصارطلبی انقلابی تا سرکوب دولتی) توسط نشر اختران در ٢٠٠ صفحه در تهران تجدید چاپ شده است.