جنبش دانشجویی: کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی. اتحادیه ملی

کتاب جنبش دانشجویی، تاريخ کنفدراسيون جهانی، بررسی فراز و نشيب‌ جنبش دانشجويی ايران در خارج از کشور است. این جنبش از همان آغاز تا آستانه‌ سقوط نظام سلطنتی در ايران، تاثیر مهمی بر مبارزه دانشجويان ايرانی و نيروهای مخالف حکومت بارژيم شاه داشته است.

نخستين فصل کتاب به چگونگی فعاليت‌های دانشجويان ايرانی در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی اختصاص دارد. فصل‌های بعدی به تشکيل سازمان‌های دانشجويی در اروپا و آمريکا می‌پردازد و تاثير انقلاب کوبا و الجزاير و سپس جنگ ويتنام را بر سیاست سازمان‌های دانشجویی مورد مطالعه قرار می‌دهد. شکل‌گيری جنبش جهانی دانشجويی در دهه ١٩٦٠ ميلادی و نقش سازمان‌های سياسی، نيروهای ملی، مذهبی و به ويژه گرايش‌های چپ در جنبش دانشجويان ايرانی، موضوع های ‌های دیگر اين کتاب هستند. فصل پايانی کتاب به رویدادهایی که سرانجام به انشعاب و از هم‌پاشیدگی کنفدراسيون دانشجویی انجاميد، اختصاص دارد. کتاب با ثبت گزارش و مصوبات کنگره‌های کنفدراسيون، خواننده را با دیدگاهها و تحولاتی که در تدوين مشی سياسی جنبش دانشجويی نقش داشته‌اند، آشنا می‌سازد. تحولاتی که بر آرا و اندیشه آن شکل بخشیده‌اند و تصويری همه جانبه از روند آغاز، رشد و فروپاشی کنفدراسيون جهانی دانشجويان ايرانی به دست می‌دهند. این کتاب نخستین بار در سال 1370 توسط انتشارات بازتاب در دو جلد در آلمان انتشار یافت. چاپ پنجم کتاب کنفدراسیون جهانی با ویراست جدید در اردیبهشت سال 1392 در یک جلد (جلد اول و دوم) توسط نشر نامک در تهران به چاپ رسیده است.