درباره رای دادگاه ايالتی برلين

در پی انتشار کتاب در تیررس حادثه، زندگی سیاسی قوام السلطنه، نظرات متفاوتی درباره آن ابراز شد. برخی ارزیابی ها و رویکرد نویسنده کتاب را که از منظری دیگر به کارنامه سیاسی قوام در تاریخ ایران می نگریست، تایید کردند. برخی دیگر آنچه را که عنوان شده بود، در اساس نادرست خواندند. شماری نیز این یا آن نکته را محل اعتنا دانستند و یا با تردید تلقی کردند.
به نظر من، نقد کتاب، حتی آنجا که با تلخی و تندی انجام گرفته باشد، قابل احترام است. احترامی مبتنی بر این اصل که دستیابی بر سویه هایی از حقیقت، جز از راه تقابل آرا و عقایدی که بر اساس جدال در عرصه ی نظری سامان گرفته باشد، ممکن نیست. پس هر یک از اینها، چه در تایید و چه در رد کتاب، در حوزه نقد قابل توجه به شمار می آمدند.
در این میان، تنی چند به نام دفاع از دستاوردهای نهضت ملی و جریان چپ، حملاتی را برضد کتاب و نویسنده آن آغاز کردند و دست به انتشار مقالات و مصاحبه هایی زدند که جز تهمت و ناسزا چیز دیگری نبود. دامنه ی بهتان و افترایی که نه تنها کمترین ارتباطی با مقوله نقد نداشت، بلکه نماد بارز ترور عقیده و افکار به شمار می آمد. اقدامی مبتنی بر کینه توزی و متکی بر ذهنیتی آلوده بر استبداد که نمونه های آن را می توان در چگونگی روش نظام های توتالیتر در سرکوب آرا و عقاید مخالفان سراغ کرد.
منادیان کتاب در تیررس حادثه با چنین ذهنیتی، اتهام وابستگی نویسنده به این یا آن حکومت را پیش کشیدند و با پرونده سازی اعلام داشتند که کتاب با پشتیبانی و برخورداری از حمایت مالی این یا آن سازمان جاسوسی نوشته است؛ اقدامی که گاه با ایما و اشاره و گاه صریح و آشکار در برخی از رسانه های گروهی تکرار شد و طیفی از عناصر بی نام و نشان تا نشریه هایی چون طرح نو، ارگان شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و انقلاب اسلامی در هجرت را در بر گرفت.
حمید شوکت برای دفاع از حقوق شهروندی خود و نیز دفاع از فرهنگ سیاسی، از یک نمونه بازر آن که توسط منوچهر صالحی عنوان شده بود، به دادگاه ایالتی برلین شکایت کرد. دادگاه ایالتی برلین به این شکایت رسیدگی کرد و پس از صدور دو قرار موقت، حکم محکومیت نامبرده را صادر نمود.

………………………………………………………………..

قرار دادگاه ایالتی برلین در مورد شکایت اول آقای حمید شوکت از آقای منوچهر صالحی
درباره مقاله «جبهه ملی و “اسب ترویا”»

جمعه ۱۵ شهريور ۱۳۸۷ – ۰۵ سپتامبر ۲۰۰۸
دادگاه ایالتی برلین در تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۰۸ به شکایت آقای حمید شوکت نویسنده کتاب «در تیر رس حادثه» از آقای منوچهر صالحی رسیدگی کرد. آقای صالحی طی مقاله ای با عنوان «جبهه ملی و “اسب ترویا”» حمید شوکت را متهم ساخته بود که کتاب« در تیررس حادثه»، زندگی سیاسی قوام السلطنه را با بودجه ای که از« سی. آی. ا. و موساد و …» دریافت کرده بود، نوشته است. این مقاله از تاریخ ۹ ژوییه ۲۰۰۸ در «عصرنو» و برخی سایت های اینترنتی و نیز نشریاتی چون طرح نو، ارگان شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و انقلاب اسلامی در هجرت انتشار یافت. دادگاه ایالتی برلین با ابلاغ دستور موقتی اعلام کرده است که آقای منوچهر صالحی از این پس حق تکرار چنین اتهامی را ندارد. نامبرده در صورت تخلف از دستور موقت دادگاه، به جریمه ی نقدی تا ۲۵۰،۰۰۰ یورو و یا تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
عصرنو با تاسف از بی دقتی در انتشار چنین اتهامی، با توجه به دستور موقت دادگاه ایالتی برلین، مقاله «جبهه ملی و “اسب ترویا”» نوشته آقای منوچهر صالحی را از آرشیو خود حذف می کند.

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=197